Zpět Detailní filtr

AKCE -20% na španělská vína El Coto a Museum. Zadej kód FLAMENCO v košíku! UKÁZAT VÍNA

Reklamační řád

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád, v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, upravuje rozsah, podmínky a způsoby uplatnění práva z vadného plnění (dále také jen jako „reklamace") a práva a povinnosti prodávajícího, společnosti CORNER TRADE CZ s.r.o., se sídlem Botanická 606/24, 602 00 Brno, IČ 29355761, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74836 (dále jen „prodávající") a kupujícího v oblasti reklamace zboží a služeb (zboží a služby společně také jako „věc") poskytovaných prodávajícím.
 2. Reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění v souvislosti se zbožím a službami, na které byla prodávajícím poskytnuta záruka a které si kupující se smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o koupi zboží zakoupil od prodávajícího a určuje místa, na kterých může kupující uplatit reklamaci a požádat o odstranění vady, která se na věci vyskytla po jejím převzetí kupujícím či kterou věc již měla při převzetí kupujícím, dále upravuje související práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 3. Definice pojmů, která je použita v obchodních podmínkách prodávajícího se stejně použije i v tomto reklamačním řádu.

II. ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že jím zakoupená věc splňuje následující požadavky:
  a) má požadovanou kvalitu a užitkové vlastnosti, výrobcem udané provozně-technické parametry a její použití k určenému účelu bylo schváleno v souladu s příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy na území České republiky;
  b) splňuje požadavky na zdravotní, hygienické a jiné podmínky v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy;
  c) je bez vad;
  d) byla kupujícímu prodána za cenu, kterou měla v okamžiku prodeje, a tato cena byla kupujícímu správně účtována.
 2. Odpovědnost prodávajícího dle odstavce 1 se ve stejném rozsahu vztahuje rovněž na zboží a služby zakoupené kupujícím za sníženou cenu v rámci cenového zvýhodnění (akce), na které byla kupujícímu poskytnuta sleva z jejich spotřebitelské ceny a v rámci které je takový prodej vázaný na splnění zvláštních podmínek či podmínek dohodnutých mezi prodávajícím a kupujícím.
 3. Prodávající je povinen vydat kupujícímu doklad o koupi věci tak, jak určují závazné právní předpisy. Vyžaduje-li to povaha věci, prodávající kupujícímu vydá také záruční list a písemný návod.
 4. Umožňuje-li to povaha prodávané věci, prodávající je povinen na žádost zákazníka vyzkoušet její funkčnost již v okamžiku prodeje.

III. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího práva z vad, jež se vyskytnou u jím zakoupeného zboží nebo služeb.
 2. Právo na reklamaci vady, kterou má zboží či služba v okamžiku anebo po jejich převzetí kupujícím, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do uplynutí dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží (dále jen „záruční doba"), v opačném případě toto právo zaniká.
 3. Právo z vady u věcí podléhajících rychlé zkáze je kupující povinen uplatnit nejpozději v den následující po dni, v němž došlo ke koupi, v opačném případě toto právo zaniká.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží či služby:
  a) které existovaly při převzetí věci kupujícím,
  b) nebo jež se vyskytly po převzetí věci v průběhu záruční doby dle odstavce 2 tohoto ustanovení.
 5. Prodávající neodpovídá kupujícímu za vady zboží či služeb:
  a) jež vznikly nebo byly kupujícím uplatněny až po uplynutí záruční doby;
  b) v případě, že kupující neprokáže prodávajícímu dokladem či jiným dostatečně prokazatelným způsobem, že reklamované zboží či službu kupující koupil od prodávajícího a že doposud neuplynula záruční doba;
  c) uplatní-li kupující práva z vadného plnění až po uplynutí záruční doby, neprokáže-li předložením záručního listu či jiným dostatečně prokazatelným způsobem, že mu byla prodávajícím poskytnuta delší záruční doba;
  d) které byly na věci způsobeny kupujícím nebo třetí osobou nebo jež vznikly nezávisle na jejich jednání v důsledku vyšší moci;
  e) vzniknuvší nesprávným způsobem použití věci anebo použitím věci k jinému účelu než k jakému je věc určena;
  f) jež vznikly v důsledku nedodržení pokynů a výslovných upozornění prodávajícího nebo byly způsobeny kupujícím při skladování, používání či uložení věci v nevhodném prostředí.

IV. ZÁRUČNÍ DOBA

 1. Záruční doba je dvacet čtyři (24) měsíců a plyne ode dne převzetí věci kupujícím.
 2. Je-li na věci, jejím obalu nebo v návodu k ní přiloženém označena jiná lhůta k použití, záruční doba se prodlužuje či zkracuje na tuto lhůtu.
 3. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu jejich vad je záruční doba stanovená na dvacet čtyři (24) měsíců, přičemž práva z vadného plnění není možné uplatnit v rozsahu vad, kvůli nimž byla nižší cena ujednána.
 4. Při prodeji použité věci je záruční doba stanovená na dvanáct (12) měsíců, přičemž práva z vadného plnění není kupující oprávněn uplatnit kvůli vadám odpovídajícím míře užívání nebo opotřebení, které věc měla při převzetí kupujícím.
 5. Prodávající je oprávněn poskytnout záruku i nad rozsah stanovené záruční doby, přičemž podmínky a rozsah jejího poskytnutí musí být uvedeny na dokladu o prodeji nebo na záručním listě.

V. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v kterékoli z provozoven prodávajícího prostřednictvím pověřených zaměstnanců prodávajícího či vedoucího provozovny. Toto ustanovení se neuplatní v případě, je-li zboží kupujícímu zasíláno, přičemž v takovém případě je kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v místě určeném prodávajícím a uvedeném na dokladu, který prodávající k zásilce přiloží.
 2. Nevyřeší-li prodávající reklamaci kupujícího ihned, vydá kupujícímu písemné potvrzení o obdržení reklamace (reklamační protokol), jež obsahuje identifikaci prodávajícího a kupujícího, název, množství a případné příslušenství reklamované věci, popis vady, požadovaný způsob řešení reklamace a přibližný termín vyřešení reklamace.
 3. Není-li reklamace prodávajícím uznána, je prodávající povinen vydat kupujícímu písemný doklad obsahující důvody, pro něž byla reklamace odmítnuta.
 4. Uplatní-li kupující řádně reklamaci a tato není prodávajícím uznána, přičemž kupující má za to, že existuje důvod, pro který je neuznání reklamace či postup prodávajícího při reklamaci v rozporu s tímto reklamačním řádem nebo platnými právními předpisy, kupující je oprávněn zaslat prodávajícímu písemnou stížnost týkající se způsobu a postupu při reklamaci.
 5. Vznikne-li kupujícímu v souladu s tímto reklamačním řádem či dotčenými právními předpisy povinnost převzít si reklamované zboží od prodávajícího nebo jej prodávající vyzve k převzetí reklamovaného zboží, je kupující povinen je převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy mu tato povinnost vznikne. Nepřevezme-li kupující zboží v této lhůtě, stává se věc předmětem smlouvy o skladování ve smyslu ustanovení § 2415 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je oprávněn kupujícímu účtovat skladné ve výši 100 Kč za každý započatý den a nepřevezme-li kupující věc do 30 dní, je prodávající oprávněn věc prodat za cenu, na kterou následně započte skladné ve smyslu tohoto odstavce a ostatní své pohledávky vůči kupujícímu.

VI. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 2. Při uplatnění reklamace kupující předloží prodávajícímu také pokladní či jiný obdobný účetní doklad, případně také prodávajícím potvrzený a nepozměněný záruční list či jiné doklady vyžádané prodávajícím dle potřeby, z nichž je zřejmé, že daná věc byla zakoupena u prodávajícího a že záruční doba poskytnutá prodávajícím k uplatnění reklamace ještě neuplynula.
 3. Mimo povinnost uvedenou v odstavci 2 výše je kupující povinen předložit prodávajícímu rovněž věc, jež je předmětem reklamace, nebo, není-li to s ohledem na všechny okolnosti možné, předložit prodávajícímu důkaz o vadě, která je předmětem reklamace.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, kupující je oprávněn:
  a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady či dodáním chybějící věci,
  b) požadovat odstranění vady opravou věci,
  c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
  d) odstoupit od smlouvy.
 5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, kupující je oprávněn požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo dle odstavce 4 nebo 5 výše si zvolil, a to již při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu není kupující oprávněn měnit bez souhlasu prodávajícího.
 7. Prodávající zboží kupujícímu reklamuje v přiměřené lhůtě, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává čas nezbytný k odbornému posouzení reklamované vady v rozsahu nejdéle třiceti (30) dní.
 8. Uplatnil-li kupující vady:
  a) v průběhu prvních dvanácti (12) měsíců od koupě, prodávající je oprávněn reklamaci uplatněnou kupujícím zamítnout pouze na základě odborného posouzení, jež prodávající provede na své vlastní náklady;
  b) po uplynutí dvanácti (12) měsíců od koupě a prodávající reklamaci zamítne, uvede prodávající v dokladu o vyřízení reklamace, kde může kupující reklamovanou věc předložit k odbornému posouzení. Prokáže-li se odborným posouzením, že prodávající je zodpovědný za vadu, může kupující reklamovat věc znovu; v průběhu odborného posuzování záruční doba neplyne. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dní ode dne opětovně uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na provedené odborného posouzení. Prodávající není oprávněn takto opětovně uplatněnou reklamaci zamítnout.
 9. Není-li prodávající schopen dodat po provedené reklamaci kupujícímu novou věci z důvodu její nedostupnosti, vrátí kupujícímu kupní cenu
 10. V případě odstranění vady opravou věci bude věc opravena v záruční době bezplatně a bez zbytečného odkladu. Jedná-li se však o takovou vadu, již není možné odstranit, kupující má právo na výměnu věci nebo vrácení kupní ceny.
 11. Namísto odstranění vady věci je kupující oprávněn požadovat dodání nové věci, popř. její součásti, nevzniknou-li tím prodávajícímu nepřiměřené náklady v poměru ke kupní ceně věci nebo závažnosti vady.
 12. Dodá-li prodávající po provedené reklamaci kupujícímu novou věc, záruční doba plyne znovu ode dne převzetí nové věci.

VII. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY REKLAMACE PŘI DODÁNÍ VĚCI ZÁSILKOU A UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DÁLKU

 1. Je-li věc kupujícímu zasílána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele (dále jen „doručovatel"), kupující je povinen uplatnit reklamaci sepsáním protokolu o poškození převzaté zásilky v okamžiku jejího převzetí od doručovatele, nebo odmítnout převzetí takto poškozené zásilky, v opačném případě kupující nemá nárok na uplatnění reklamace u prodávajícího z výše uvedeného důvodu.
 2. Kupující je povinen věc podle svých možností prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci za účelem zjištění případných vad či nekompletnosti dodané věci a případné vady oznámit prodávajícímu do 48 hodin od převzetí zásilky. Převzetím zásilky se okamžik, kdy ji doručovatel odevzdá kupujícímu.
 3. V případě uplatnění reklamace u věci zasílané prostřednictvím doručovatele je kupující povinen oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně spolu s uvedením nároku, který v důsledku zjištěných vad uplatňuje. Reklamovanou věc zašle prodávajícímu spolu s písemným oznámením (či spolu s reklamačním protokolem dostupným na webové stránce prodávajícího) na adresu sběrného místa: CORNER TRADE CZ s.r.o., sklad WAKE­STONE LOGISTICS s.r.o., U Špejcharu 409, 252 67, Tuchoměřice. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vrá­ceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Podmínky odstoupení kupujícího od smlouvy dle zvláštních předpisů jsou upraveny ve všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu. Všeobecné obchodní podmínky jsou kupujícímu trvale přístupné na webové stránce internetového obchodu spolu s poučením kupujícího o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a souvisejícím formulářem, doručeným kupujícím s potvrzením objednávky.

VIII. NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE

 1. Za neoprávněnou se považuje reklamace, kterou kupující reklamuje vady věci, jež nevyplývají ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, jsou v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy či dobrými mravy, nebo se skutečnosti uplatněné kupujícím při reklamaci nezakládají na pravdě, případně je reklamace uplatněna po uplynutí záruční doby.

IX. VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 1. Tento reklamační řád neupravuje odpovědnost prodávajícího za vady na věci v případech, kdy k převodu anebo přechodu věci z vlastnictví prodávajícího do vlastnictví jiného subjektu došlo na základě jiné právní skutečnosti, než je koupě. Dále se nevztahuje na případy, kdy prodávající poskytl jinému subjektu věc v souvislosti s jejím zkušebním či přechodným používáním a nedošlo k převodu vlastnictví. V těchto případech se postupuje dle příslušné smlouvy či jiného právního aktu, na základě kterého daný vztah vznikl.
 2. Další práva a povinnosti neupravená tímto reklamačním řádem se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2015